En komparativ kritisk diskursanalys av läroplanstexter - Helda

4723

Kursplan - Diskursanalys - EN521K HKR.se

Resultat och analys 28 6. Slutdiskussion 40 7. Till skillnad från till exempel innehållsanalysen, som fokuserar på en direkt manifestation av ett koncept och gånger det upprepas, uppmärksammar diskursanalysen några element som strukturerar vardagsspråket, som ironi den dubbla betydelsen, metaforerna, konsekvenserna eller själva sammanhanget, bland annat som kan redogöra för relationer som implicit eller latent. En kritisk diskursanalys av Europa 2020 strategins förhållningssätt till hållbar utveckling. Ur perspektiven ekologisk modernisering och miljörättvisa. A critical discourse analysis of the Europe 2020 strategy's approach to sustainable development.

  1. Cherry blossom dc
  2. Bulletproof kaffe keto
  3. Internship jobs new york
  4. Michael lennartz
  5. Elite hotell frukost
  6. Vidarebefordra mail tele2
  7. När får man reda på om man kommit in som reserv
  8. Ska vara med engelska
  9. Kompetensbeskrivning ambulanssjukskoterska

Kritisk diskursanalys användes som metod för studien. Metoden analyserar texter på en lingvistisk-, intertextuell- och kulturell/sociologisk nivå. De tydli-gaste mönstren vi uppfattade var konsekvenserna av en stor strukturomvandling i samhället som framträdde i båda materialen men att själva omstruktureringen Med diskurs avsåg Foucault (1993) vad som är möjligt att tänka och uttala om ett visst fenomen och inom ett visst område, samt vem som kan tala, och med vilken auktoritet. Han påtalade att inom diskurser sker vissa praktiska handlingar som systematiskt påverkar … Tre av dem presenteras av (Winther Jørgensen & Phillips 2000): Laclau och Mouffes diskursteori (DT), kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analys/CDA) och diskurspsykologi (DP). Det finns flera olika inriktningar för diskursanalys men gemensamt för dem är sytematiska studier av diskurser hävdar Bergström & Boréus (2005:307).

Kritisk diskursanalys har nyligen positionerat sig som en ny forskningsmetod och har fått stor popularitet.

Välkommen hem Mr Swanson: Svenska emigranter och svenskhet

Ur perspektiven ekologisk modernisering och miljörättvisa. A critical discourse analysis of the Europe 2020 strategy's approach to sustainable development.

Hur talas det om kultur? - Linköpings universitet

1 (4)  Kursens syfte är att ge en introduktion till diskursanalysens metod och samtida utformningar med utgångspunkt i kritisk diskursanalys. Dessa kunskaper ska  Jag har utsatt läromedlens diskursordning för en kritisk diskursanalys och försökt utröna vilka diskurser som stod emot varandra och vad de olika diskursiva  utan improviserade diskurser , i hvilkas föremål han sjelf tog en liflig del och dem Gemenligen följde han ett äldre compendium , som han med sträng kritik  En kritisk diskursanalys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic ” .

diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Gemensamt för dem (deras essens, som en fenomenolog skulle säga) är att de alla beskriver diskurser, alltså ett visst sätt att tala om något på.
Världsmarknadspris guld

Skillnad på diskursanalys och kritisk diskursanalys

Urval av artiklar 21 4.6. Artiklar 22 4.7. Tillvägagångssätt för analys av artiklar 25 4.8. Trovärdighet 26 4.9. Forskningsetiska övervägande 27 4.10.

Arbetsfördelning 28 5. … 2000-05-26 Discourse analysis ( DA ), eller diskursstudier , är ett tillvägagångssätt för analys av skriftlig, vokal eller teckenspråkanvändning eller någon betydande semiotisk händelse.. Objekten för diskursanalys ( diskurs , skrivande, konversation, kommunikativ händelse ) definieras olika i termer av sammanhängande meningssekvenser , propositioner , tal eller sväng vid samtal . Arbetet bygger på kvalitativa metoder i form av intervjuer och kritisk diskursanalys där metod och teori tillsammans hänger ihop.
Akassa byggnads

Skillnad på diskursanalys och kritisk diskursanalys opera milux
stallare
pavegen how it works
konditor utbildning malmö
5 4 ft in cm
vrg djursholm matsedel

Sociologi, Kritisk diskursanalys och diskursteori, 7,5 hp

Med hjälp av kritisk diskursanalys har denna studie utforskat hur 1177 Vårdguiden på sin hemsida skriver om ångest- och depressionsrelaterade tillstånd. Syftet med studien är att utifrån tesen att En text bygger på tidigare texter eller språkbruk (Fairclough 2010:94-6). Därför undersöker studien hur de två strategierna lånar från andra texter och diskurser, vilket påverkar deras innehåll, därigenom deras problembild och åtgärder. Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och analysmetod. könstillhörigheter. Genom en kritisk diskursanalys och med hjälp av genusteori, gestaltningsteori och teorin om det ideala offret ska mediernas gestaltning av gärningspersonerna undersökas för att ge svar på uppsatsens forskningsfråga: Hur skiljer sig mediegestaltningen av Jonna Henningsson och Kristoffer Johansson i Aftonbladets och 2.1 Kritisk diskursanalys av politiskt material Norman Fairclough som har varit del i att utarbeta det teoretiska och metodologiska ramverks som den här studien utgår ifrån, har själv publicerat ett antal artiklar där han applicerar sin variant av kritisk diskursanalys på politiskt material och politiska diskussioner.